(via isometric platforms by ~mrdynamite on deviantART)

(via isometric platforms by ~mrdynamite on deviantART)